Bestikkelse

Straffeloven har tre bestemmelser om bestikkelse.

De første to bestemmelser vedrører bestikkelse i den offentlige sektor og den tredje bestemmelse vedrører bestikkelse i den private sektor.

Bestemmelserne om bestikkelse i den offentlige sektor har følgende ordlyd:

Straffelovens § 122:

”Den, som uberettiget yder, lover eller tilbyder nogen, der virker i dansk, udenlandsk eller international offentlig tjeneste eller hverv, gave eller anden fordel for at formå den pågældende til at gøre eller undlade noget i tjenesten, straffes med bøde eller fængsel indtil 6 år.”

 

Straffelovens § 144:

”Den, der i udøvelse af dansk, udenlandsk eller international offentlig tjeneste eller hverv uberettiget modtager, fordrer eller lader sig tilsige en gave eller anden fordel, straffes med bøde eller fængsel indtil 6 år.”

 

Straffelovens bestemmelser om bestikkelse i den offentlige sektor regulerer forholdet mellem borgere og myndigheder således, at en borger der yder bestikkelse til en myndighedsperson straffes for overtrædelse af § 122, mens myndighedspersonen, der modtager bestikkelse eller anmoder herom, straffes efter § 144.

Man bliver straffet for fuldbyrdet bestikkelse ligeså snart, at man har fremsat eksempelvis tilbud til en betjent om at slippe for en fartbøde mod en (penge)gave eller anden erkendtlighed. Der er således uden betydning, om betjenten siger ja eller nej til tilbuddet.

Den tredje bestemmelse angår bestikkelse i den private sektor (mellem private parter) og betegnes returkommission.

Bestemmelsen findes i straffelovens § 299, stk. 2, og har følgende ordlyd.

Stk. 2.

”Med bøde eller fængsel indtil 4 år straffes den, som ved varetagelse af en andens formueanliggender for sig selv eller andre på pligtstridig måde modtager, fordrer eller lader sig tilsige gave eller anden fordel, såvel som den, der yder, lover eller tilbyder en sådan gave eller anden fordel.”

Man kan således blive straffet, såfremt man i forbindelse med sit arbejde tilbyder (aktiv returkommission) eller modtager (passiv returkommission) gaver for arbejdsopgaver, der er virksomheden uvedkommende.

Rådgivning og forsvar i forbindelse med bestikkelse

I mange tilfælde er det særdeles vanskeligt for anklagemyndigheden at bevise bestikkelse/returkommission, og det skyldes at de handlinger, som anklagemyndigheden betragter som bestikkelse, sagtens kan have legitime grunde.

Det er vores opfattelse hos Blinkenberg & Engmark Strafferetsadvokater, at alle handlinger angående økonomiske dispositioner – og herunder bestikkelse/returkommission – ikke alene kan betragtes ud fra en juridisk vurdering, men må ses i sammenhæng med den virkelighed, som både privatpersoner og erhvervslivet er underlagt, og vurderingen må ligeledes inddrage alle konkrete omstændigheder.

Vi har igennem årene opbygget stor erfaring med retssager om bestikkelse/returkommission og står gerne til rådighed for en fortrolig og uforpligtende samtale.

Læs også om hvidvaskning

Kontakt os nu

Alle - erhvervsvirksomheder som privatpersoner - er velkomne til at kontakte os på telefon 33 111 109 med henblik på en uforpligtende og fortrolig samtale med en advokat, der er specialiseret i strafferet. Vi yder rådgivning inden for strafferet over hele Danmark. Du kan også udfylde kontaktformularen og vi vender tilbage så hurtigt som muligt.

Blinkenberg & Engmark Strafferetsadvokater Falkoner Alle 1, 3.sal 2000 Frederiksberg      

 

  Telefon: 33 111 109 Fax: 33 111 139 Email: info@strafferetsadvokaterne.dk Sikkermail: sikkerpost@strafferetsadvokaterne.dk CVR: 38529218

  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.