Piratkopiering

Piratkopiering? Bestemmelserne om hvad der er lovligt og ulovligt svarer ikke helt til hinanden for de forskellige immaterielle rettigheder.

For varemærker, design, patenter og brugsmodeller er det ulovligt erhvervsmæssigt at udnytte rettigheden uden rettighedshavers samtykke. Erhvervsmæssig udnyttelse omfatter bl.a. produktion, salg, import, eksport, opbevaring og markedsføring.

For værker beskyttet af ophavsretten er det ulovligt erhvervsmæssigt at fremstille eksemplarer af værket, og det er også ulovligt at gøre eksemplarer tilgængelige for almenheden.

For alle rettighederne gælder, at køb til privat brug som udgangspunkt ikke er ulovligt. Det er derfor ikke ulovligt for en privatperson at købe en piratkopieret taske og anvende den til private formål. Vurderingen af om et konkret indkøb er sket til privat brug, eller med erhvervsmæssig udnyttelse for øje, afgøres ikke af varemodtagerens egen subjektive opfattelse. Det er i sidste ende domstolene, som afgør, hvad der forstås som privat brug.

I ophavsretsloven er området for den lovlige, private brug dog særligt begrænset i forhold til digitale værker. Man må kun kopiere musik CD’er og DVD film, som man i forvejen ejer. Kopierne må kun være til egen husstand. Enhver anden form for kopiering, medvirken til kopiering eller afsætning af disse kopier er ulovlig. Man må f.eks. ikke kopiere en CD og give den i gave til sin nabo, eller kopiere en CD, som man har lånt på biblioteket. Download er kun tilladt fra hjemmesider, hvor værket er gjort tilgængelig med rettighedshavers samtykke.

Hvis man som forbruger køber en kopivare, og varen sendes fra et land uden for EU, er det vigtigt at være opmærksom på, at rettighedshaver kan kræve kopivaren destrueret, hvis den tilbageholdes af toldmyndighederne på EU’s ydre grænse. Det gælder også i tilfælde, hvor forbrugeren har købt varen til privat brug. Man skal altså være opmærksom på, at destruktion af kopivarer, tilbageholdt af SKAT, kan ske uanset om importen af varen har været ulovlig eller ej for køberen.

Den, der udøver piratkopieringsvirksomhed, kan ligeledes blive idømt en straf i form af bøde eller fængsel. Strafferammen for forsætlig overtrædelse af ophavsretloven, varemærkeloven, desingloven, patentloven og brugsmodelloven er ved krænkelser foretaget under skærpende omstændigheder 1½ års fængsel. Særligt grove krænkelser kan straffes med op til 6 års fængsel. Sanktionerne forudsætter, at krænkelse er sket forsætligt. Der kan dog gives bødestraf for en groft uagtsom krænkelse.

Indførsel og handel med forfalskede lægemidler kan efter lægemiddellovgivningen straffes med fængsel indtil 1 år og 6 måneder, medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning.

Vejledning og advokatbistand i sager vedrørende piratkopiering

I mange tilfælde er det særdeles vanskeligt for anklagemyndigheden at bevise piratkopiering, og det skyldes at de handlinger, som anklagemyndigheden betragter som piratkopiering, sagtens kan have legitime grunde.

Det er vores opfattelse hos Blinkenberg & Engmark Strafferetsadvokater, at alle handlinger angående økonomiske dispositioner – og herunder piratkopiering – ikke alene kan betragtes ud fra en juridisk vurdering, men må ses i sammenhæng med den virkelighed, som både privatpersoner og erhvervslivet er underlagt, og vurderingen må ligeledes inddrage alle konkrete omstændigheder.

Vi har igennem årene opbygget stor erfaring med retssager om piratkopiering og står gerne til rådighed for en fortrolig og uforpligtende samtale.

Kontakt os nu

Alle - erhvervsvirksomheder som privatpersoner - er velkomne til at kontakte os på telefon 33 111 109 med henblik på en uforpligtende og fortrolig samtale med en advokat, der er specialiseret i strafferet. Vi yder rådgivning inden for strafferet over hele Danmark. Du kan også udfylde kontaktformularen og vi vender tilbage så hurtigt som muligt.

Blinkenberg & Engmark Strafferetsadvokater Falkoner Alle 1, 3.sal 2000 Frederiksberg      

 

  Telefon: 33 111 109 Fax: 33 111 139 Email: info@strafferetsadvokaterne.dk Sikkermail: sikkerpost@strafferetsadvokaterne.dk CVR: 38529218

  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.